[:en]

We are a globally active company and as such we have a great responsibility to society, the environment, our customers, our employees and our suppliers. We are convinced that we can only achieve long term success if we always give due consideration to this in our actions and achieve the best possible harmony of economy, ecology and social requirements.

This policy puts the basic values of the TOMATE ELECTRODOMESTICO  into  concrete terms and expresses what TOMATE  sees as quality, sustainability and responsibility. It applies without exception to all our production sites.

Our ultimate objective is to be the “first choice” of our customers. We therefore want to be able to react flexibly to customers’ wishes and establish ourselves as their partner of choice in the long term. Our appliances feature innovative, green technologies, elegant design and a high standard of quality.

Our quality claim follows the logic of the zero error principle which means that error prevention is the main focus. Our processes undergo successive and continuous improvement through the controls we have established.

Our employees are the key to our joint success. We are convinced that our committed employees can continue to maintain the quality of our products and services in the future. Our cooperation is based on the principles of decency,  mutual  respect, fairness and trust. We undertake to support our employees’ careers with basic and advanced training and to provide them with secure jobs and a healthy working environment. These basic and advanced training courses are designed to motivate our employees in the long term so that they each accept their responsibility for the company and the environment.

We want to reduce the environmental effects of our products and production plants by means of regulations and statutory guidelines. For this purpose, we want to steadily optimize our use of resources and improve our energy­ related performance. Our products are designed to take the environment into account throughout their life cycles (definition, development, production, use and disposal).

The stress, adverse effects or dangers to which our employees, local residents and the environment are exposed are minimized. This applies even in the event emergencies and breakdowns. To achieve maximum safety, we have established precautions which are regularly reviewed, evaluated and, where necessary, developed.

Suppliers and service providers are included in our quality and sustainability standards from an early phase. Improvements at our production plants are not achieved by outsourcing critical production processes to our suppliers.

We have a commitment to maintain an open, objective dialogue with our employees and the general public.

Our integrated management system is designed to satisfy these requirements and achieve our objectives.

[:vi]

Chúng tôi là một công ty hoạt động toàn cầu và do đó chúng tôi có trách nhiệm lớn đối với xã hội, môi trường, khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta chỉ có thể đạt được thành công lâu dài nếu chúng ta luôn luôn quan tâm đến điều này trong hành động của chúng tôi và đạt được sự hài hòa tốt nhất của nền kinh tế, sinh thái và các yêu cầu xã hội.

Chính sách này đặt các giá trị cơ bản của TOMATE ELECTRODOMESTICO vào các thuật ngữ cụ thể và thể hiện những gì mà TOMATE coi là chất lượng, tính bền vững và trách nhiệm. Nó được áp dụng không có ngoại lệ cho tất cả các sản phẩm sản xuất của chúng tôi.

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là trở thành “sự lựa chọn đầu tiên” của khách hàng. Do đó, chúng tôi muốn có thể phản ứng linh hoạt theo nguyện vọng của khách hàng và tự thiết lập mình là đối tác được lựa chọn lâu dài. Thiết bị nhà bếp của chúng tôi được sản xuất dưới công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, thiết kế tao nhã và tiêu chuẩn chất lượng cao.

Yêu cầu về chất lượng của chúng tôi tuân theo logic của nguyên tắc “sai số = không”, có nghĩa là ngăn ngừa lỗi  tối đa là trọng tâm. Quá trình của chúng tôi trải qua sự cải tiến liên tục và kiểm soát chặc chẻ.

Nhân viên của chúng tôi là chìa khóa cho sự thành công chung của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng những nhân viên cam kết của chúng tôi có thể tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình trong tương lai. Sự hợp tác của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc của sự hợp lý, tôn trọng lẫn nhau, công bằng và tin tưởng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ sự nghiệp của nhân viên với việc đào tạo cơ bản và nâng cao và cung cấp cho họ những công việc an toàn và môi trường làm việc lành mạnh. Các khoá đào tạo cơ bản và nâng cao này được thiết kế nhằm khuyến khích nhân viên của chúng tôi về lâu dài để mỗi bên chấp nhận trách nhiệm đối với công ty và môi trường.

Chúng tôi muốn giảm các tác động môi trường của sản phẩm và các nhà máy sản xuất bằng các quy định và hướng dẫn luật định. Với mục đích này, chúng tôi muốn dần dần tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực của chúng tôi và cải thiện năng lượng của chúng tôi liên quan đến hiệu suất. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đưa môi trường vào trong vòng đời của chúng (định nghĩa, phát triển, sản xuất, sử dụng và tiêu hủy).

Sự căng thẳng, những ảnh hưởng tiêu cực hoặc những mối nguy hiểm mà nhân viên, người dân địa phương và môi trường của chúng ta được giảm thiểu. Điều này áp dụng ngay cả trong trường hợp khẩn cấp và sự cố. Để đạt được sự an toàn tối đa, chúng tôi đã thiết lập các biện pháp phòng ngừa được thường xuyên xem xét, đánh giá và, nếu cần thiết, phát triển.

Các nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ được đưa vào tiêu chuẩn chất lượng và tính bền vững của chúng tôi từ giai đoạn đầu. Cải tiến tại các nhà máy sản xuất của chúng tôi không đạt được bằng cách thuê các quy trình sản xuất quan trọng cho nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì đối thoại cởi mở, khách quan với nhân viên và công chúng.

Hệ thống quản lý tổng hợp của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu này và đạt được mục tiêu của chúng tôi.

[:]